Gravestone of Robert Kelly, Isabella McMillan & family, Kilchenzie Churchyard, Kilchenzie, Argyll